UPM vahvistaa biotalouden perustaa uudella biodiversiteettisitoumuksella

Lehdistötiedote 27.11.2018 10.00 EET

(UPM, Helsinki, 27.11.2018 klo 10.00 EET) - UPM on tänään julkaissut uuden biodiversiteettisitoumuksen, joka on yksi yhtiön 2030-vastuullisuustavoitteista. Uusi sitoumus ja toimintaohjelma esitellään tänään Yhdistyneiden Kansakuntien biologista monimuotoisuutta koskevan yleisopimuksen (CBD) osapuolikokouksessa (COP14) Sharm el-Sheikhissä, Egyptissä.

Sitoumuksen tavoitteena on metsäluonnon monimuotoisuuden jatkuva parantaminen yhtiön omissa metsissä Suomessa. Yhtiön omistuksessa on 570 000 hehtaaria metsää ja sen kestävä hoito on ehdoton edellytys yhtiön puuhuollon turvaamiseksi.

UPM:n omilla metsillä on suuri strateginen merkitys tehtaiden puuhuollon, alan tutkimuksen, metsäalan parhaiden käytäntöjen kehittämisen sekä henkilöstön koulutuksen kannalta. Biodiversiteetin lisääminen on osa yhtiön kestävää metsänhoitoa. Sillä turvataan myös metsien kasvu ilmastonmuutosta hillitsevinä hiilinieluina, suojellaan vesistöjä ja edistetään metsien monikäyttömahdollisuuksia.

"Biodiversiteetin turvaaminen on elämän elinehto. Se luo lähtökohdan myös kestävälle biotaloudelle ja sen rajattomille mahdollisuuksille. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on ollut keskeinen tavoite nykyaikaisen metsätalouden kehittämisessä. Nyt oli oikea hetki julkistaa tavoitteemme ja päivittää kokonaisuus, joka palvelee käytännön yhteistyötä ja kehittää mittaus- ja todentamismenetelmiä. Haluamme tällä tavoitteella ja toiminnallamme avata tietä maankäyttöratkaisuille, joissa todennetusti ei heikennetä luonnonvaroja tai luontoarvoja. Tämä on ainoa tapa siirtyä turvallisesti ja kestävästi fossiilitaloudesta biotalouteen", sanoo UPM:n kansainvälisistä metsäasioista vastaava Timo Lehesvirta.

"Viime aikoina on puhuttu paljon siitä, että luonnon monimuotoisuudesta täytyy tehdä valtavirtaa kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Se on ainoa tapa saada luonnon köyhtyminen pysähtymään. Myös yritysten toimet ovat tärkeitä tässä työssä. Toivon, että UPM:n esimerkki kannustaa muitakin alan toimijoita antamaan omia sitoumuksiaan", sanoo Suomen asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

UPM on toteuttanut monimuotoisuuden turvaamiseksi laadittua toimintaohjelmaansa metsissään jo yli 20 vuoden ajan. Ohjelma perustuu analyysiin luonnonmetsien ja talousmetsien keskeisistä eroista. Ohjelman toteuttamisen ansiosta puulajisuhteet ovat monipuolistuneet ja monille metsälajeille tärkeän lahopuun määrä on lisääntymässä. Osa lajistosta on erikoistunut elämään muusta metsäluonnosta poikkeavissa elinympäristöissä. Tällaiset kohteet on ohjelmassa suojeltu ja niitä on yhtiön metsissä 38 000 kappaletta. Toimintaohjelmassa kehitetään myös uusia metsien uudistamismenetelmiä ja tehdään aktiivista yhteistyötä sidosryhmien kanssa, mm. ennallistamalla soita ja pienvesiä.

Biodiversiteettitavoitteen toteutumista ja siihen liittyvää toimintaa seuraa riippumaton ryhmä alan tutkijoita. Tutkijoiden huomio kohdentuu toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuuteen ja mittaamismenetelmien hyödyntämiseen ja kehittämiseen.

"Luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttäminen ja suunnan kääntäminen on yksi elinaikamme tärkeimmistä tavoitteista", sanoo WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder. "Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitsemme kaikkien toimia. UPM:n sitoumus on rohkea ja tarpeellinen askel. On tärkeää, että UPM:n käyttämät indikaattorit ovat vahvasti linjassa YK:n asettamien Aichi-biodiversiteettitavoitteiden kanssa. Tulemme seuraamaan tiiviisti UPM:n biodiversiteettiohjelman toteuttamista", Liisa Rohweder jatkaa.

Biodiversiteettiohjelmaa toteutetaan vuosisuunnitelman mukaisesti, ja toimenpiteistä ja tuloksista raportoidaan läpinäkyvästi.

Lisää aiheesta: Timo Lehesvirran blogi ja www.upmbiodiversity.com (EN)

Lisätietoja antaa:
Kansainvälisistä metsäasioista vastaava Timo Lehesvirta, UPM, puh. 0400 752 212, klo 10.00 - 13.00 ja klo 15.00 -

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Yhtiössämme työskentelee noin 19 100 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM Biofore - Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | upmbiofore.fi #UPM #biofore #beyondfossils

CBD
CBD, Convention on Biological Diversity, Biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus, on Yhdistyneiden Kansakuntien ympäristöohjelman UNEP:n alla toteutettava valtioiden välinen sopimus, joka koskee biologisen monimuotoisuuden suojelua ja kestävää käyttöä. Yleissopimus astui voimaan vuonna 1993 ja tällä hetkellä sen on ratifioinut 196 valtiota. Biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus sai alkunsa kansainvälisen yhteisön vahvistuvasta sitoutumisesta kestävään kehitykseen. Marraskuussa 2018 pidetään yleissopimuksen neljästoista osapuolikokous (COP14) Sharm el-Sheikhissä Egyptissä.