Hiilijalanjälkilaskelmat kertovat UPM:n sahatavaran ympäristöhyödyistä

UPM Timberin julkaisemat sahatavaran hiilijalanjälkilaskelmat ja sahojen ympäristöselosteet auttavat käyttäjiä ymmärtämään paremmin tuotteiden vaikutuksia ympäristölle.

Puun käyttö rakentamisessa ja valmistuksessa on kasvussa – ja hyvistä syistä. Luonnontuotteena puu on uusiutuva, turvallinen ja kierrätettävä vaihtoehto teräksen ja muovin kaltaisille keinotekoisille materiaaleille. Sen edut eivät pääty tähän: puu kiinnostaa nyt erityisesti positiivisten ilmastovaikutustensa vuoksi.

Puu poikkeaa edukseen monista muista materiaaleista, sillä se sitoo kasvaessaan ilmakehästä hiilidioksidia. Hiili ei häviä metsästä korjatusta puusta, vaan säilyy varastoituneena siitä valmistetuissa tuotteissa parhaimmillaan jopa satoja vuosia. Korvaamalla puulla fossiilisiin raaka-aineisiin perustuvia materiaaleja voidaan siten vähentää tehokkaasti päästöjä esimerkiksi rakentamisessa ja kalustetuotannossa.

Kestävämpien ratkaisujen tavoittelu edellyttää luotettavaa tietoa eri vaihtoehtojen vaikutuksista. Tähän tarpeeseen vastatakseen UPM Timber on julkaissut sahatavaransa hiilijalanjälkilaskelmat ja sahojensa ympäristöselosteet.

”Haluamme tarjota asiakkaillemme heitä palvelevaa tietoa tuotteidemme ympäristövaikutuksista. Hiilijalanjälkilaskelmamme kertovat, miten paljon hiilidioksidia kuutio sahatavaraamme sitoo koko elinkaarensa aikana ja miten paljon sen valmistamisessa syntyy hiilidioksidipäästöjä. Laskelmia voidaan hyödyntää esimerkiksi rakennuksen hiilijalanjäljen määrittämisessä”, UPM Timberin laatu- ja ympäristöpäällikkö Eeva Laaksonen kertoo.

”Sahojemme ympäristöselosteista voi puolestaan varmistaa, että toimintamme on vastuullista ja läpinäkyvää. Tiedot auttavat asiakkaitamme tekemään kestäviä valintoja.”

Sahatavara on hiilipositiivinen tuote

Hiilijalanjäljellä kuvataan tuotteen tai toiminnon koko elinkaaren aikana aiheutuvien kasvihuonepäästöjen kokonaismäärää. Puutuotteiden vaikutuksia arvioitaessa on huomioitava sekä niiden valmistuksessa syntyvien päästöjen määrä että tuotteeseen varastoituneen hiilen määrä.

UPM Timber on laskenut sahatavaransa hiilijalanjäljen eurooppalaisen paperiteollisuuden kattojärjestö CEPI:n (Confederation of European Paper Industries) kehittämän mallin mukaisesti ja käyttäen apuna kansainvälisen ilmastopaneeli IPCC:n kaavoja. Laskelmat on tehty erikseen mänty- ja kuusisahatavaralle ja jokaiselle yhtiön neljästä sahasta Suomessa. Tarkastelussa on keskitytty hiilidioksidiin, joka on kasvihuonepäästöistä kaikkein merkittävin.

”Hiilijalanjäljen laskemisessa on huomioitu kaikki toiminta, mikä liittyy sahatavaran valmistamiseen aina metsästä sahan portille valmiiseen tuotteeseen. Sahatavara on hyvin luonnonmukainen tuote. Hiilidioksidipäästöjä syntyy lähinnä puun korjaamisesta, kuljetuksista sekä energian käytöstä”, Laaksonen kertoo.

UPM Timberin raaka-aineena käyttämä puu kasvaa ennen korjaamistaan 60-80 vuotta, sitoen koko tämän ajan hiilidioksidia ilmakehästä.

”Erot puulajien välillä ovat pieniä. Sahasta riippumatta niin mänty- kuin kuusisahatavaraamme on varastoitunut hiilidioksidia jopa monikymmenkertaisesti niiden valmistuksessa syntyviin päästöihin verrattuna”, Laaksonen toteaa.

 

sustainably-produced-right-from-the-start.jpg

Alusta alkaen kestävästi tuotettua

Puupohjaisten tuotteiden ja materiaalien kohdalla on tärkeää, että niiden raaka-aine tulee vastuullisesti ja kestävästi hoidetuista metsistä. UPM Timber voi toimittaa kaikille asiakkailleen sahatavaraa, jonka raaka-aine on peräisin PEFC (PEFC/02-34-05) tai FSC® (C086359) -sertifioiduista suomalaisista metsistä. Tuotantoprosessi taas on hiottu niin, ettei siinä synny lainkaan kaatopaikkajätettä. Hake ja puru käytetään sellun raaka-aineena ja muut sivuvirrat poltetaan energiaksi.

Nyt julkaistut sahojen ympäristöselosteet kertovat UPM Timberin sitoutumisesta toimintansa vastuullisuuteen ja läpinäkyvyyteen.

”Asiakkaamme voivat varmistaa selosteista esimerkiksi kunkin sahan käyttämän puun hankinta-alueen ja sahatavarakuution tuottamiseen käytetyn veden ja energian määrät. Lisäksi niissä kerrotaan laatu- ja ympäristösertifikaattimme. Selosteiden tiedot ovat samat, jotka UPM ilmoittaa ympäristöviranomaisille osana konsernitason raportointiaan”, Laaksonen kertoo.

Laaksosen mukaan UPM:n sahatavaran hiilijalanjäljet ja sahojen ympäristövaikutukset laskettiin ensimmäisen kerran jo viime vuosikymmenen alussa. ”Nyt näille tiedoille on kysyntää kaikkialla maailmassa. Päivitämme laskelmat ja selosteet jatkossa vuosittain.”

Voit tutustua UPM Timberin sahatavaran hiilijalanjälkilaskelmiin ja sahojen ympäristöselosteisiin täällä: https://www.upmtimber.com/fi/vastuullisuus/sertifikaatit/

Teksti: Janne Suokas